Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Tulipsgreen v.o.f. , hierna te noemen verkoper, en een koper voor zover van één of meer van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2: Prijzen en offertes

2.1 Tussen Tulipsgreen v.o.f. en de besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de besteller een aankoop van Tulipsgreen v.o.f. accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Tulipsgreen v.o.f. beschikbaar gemaakte formulier via de website.

2.2 Producten, aanbiedingen en/of acties gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 3: Oogst- en bewerkingsvoorbehoud

3.1 Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer de verkoper een beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbehoud, is de verkoper niet verplicht tot levering, maar zal hij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren.

3.2 De koper heeft geen recht op schadevergoeding, indien door de verkoper een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan.

Artikel 4: Bestelling en levering

4.1 De verkoper zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar vermogen inzetten.

4.2 Leveringen voor webshop bestellingen geschieden af fabriek (EXW) van de verkoper, of anders, indien nadrukkelijk besproken.

4.3 De verkoper verplicht zich tot aflevering binnen een redelijke termijn, in overeenstemming met het plantseizoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 5: Betaling

5.1 Voor de betaling kan besteller uitsluitend gebruik maken van de door Tulipsgreen v.o.f. aangeboden betalingsmogelijkheden.

5.2 Voor webshop bestellingen vindt de betaling plaats bij aankoop nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. In enkele gevallen biedt Tulipsgreen v.o.f. ook de mogelijkheid om na de levering te betalen. In dat geval dient de koper de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

5.3 Voor business to business bestellingen hanteert Tulipsgreen v.o.f. de betalingscondities van het handelsregelement.

5.4 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is de verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6: Incassokosten

6.1 Als de koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van de koper.

Artikel 7: Herroeping

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de besteller de mogelijkheid om de overeenkomst met opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

7.2 Tijdens de bedenktijd zal de besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij contact opnemen per email met Tulipsgreen v.o.f. en op verzoek van Tulipsgreen v.o.f. het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Tulipsgreen v.o.f. retourneren conform de door Tulipsgreen v.o.f. gegeven instructies.

7.3 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Tulipsgreen v.o.f., Enserweg 28, 8307 PM Ens, The Neterlands

7.4 De kosten van retournering komen voor rekening van de besteller.

7.5 Indien de besteller de producten reeds betaald heeft, zal Tulipsgreen v.o.f. de betaling binnen 14 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan de besteller terug betalen.

Artikel 8: Gegevensbescherming

8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de besteller. Om de besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Tulipsgreen v.o.f. garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Tulipsgreen v.o.f. verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

9.2 Tulipsgreen v.o.f. garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu.

Artikel 10: Wijzigingen

10.1 Tulipsgreen v.o.f. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Artikel 11: Ontbinding

11.1 Indien de besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Tulipsgreen v.o.f. de keuze om de besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Tulipsgreen v.o.f. gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; of de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle verbintenissen tussen Tulipsgreen v.o.f. en de besteller is Nederlands recht van toepassing.

12.2 De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Tulipsgreen v.o.f. en de besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen. 

Opgesteld door Tulipsgreen v.o.f. d.d. 6 juli te Ens. Hiermede komen alle voorgaande verkoop- en leveringsvoorwaarden te vervallen.

Winkelwagen
Toegevoegd aan de winkelwagen
We hebben nog geen zoekresultaten gevonden.
Categorieën
Producten